امروز پنج شنبه 1403/04/28 :: تعداد کل بازدید 606743 مرتبه :: کاربران انلاین 259 نفر

مسئول واحد:الناز آرائی ،کارشناس تغذيه و رژيم درماني 

تغذيه عاملي با اهميت در پيشگيري از بروز و ممانعت از پيشرفت بيماري ها به شمار مي رود. امروزه در تمامي سيستم هاي پيشرفته بهداشت و درمان جهان، توجه ويژه اي به اين امر صورت مي گيرد و از اين طريق به کاهش عوارض و مدت بيماري،کاهش زمان بستري بيماران در بيمارستان، تقليل هزينه هاي درماني ، افزايش کيفيت خدمات درماني ، افزايش رضايتمندي بيماران و نهايتاً ارتقاء سلامت جامعه ، کمک شاياني به عمل مي آيد. چنانچه بخش تغذيه به عنوان يکي از ارکان سلامت بيماران در بيمارستان‌ها ناديده گرفته و يا نقش کمرنگي در فرآيند درمان داشته باشد نه فقط عامل نارضايتي بيماران، که باعث اختلال در روند درمان مي‌شود. پس ارائه خدمات تغذيه اي مطلوب جهت بيماران يکي از اهداف اصلي بخش تغذيه به شمار مي آيد.

واحد تغذيه بيمارستان در دو حوزه  مديريت خدمات غذايي و مشاوره تغذيه و رژيم درماني و زير نظر مدير بيمارستان بوده و در هماهنگي با بخش هاي مرتبط شامل پرستاري، خدمات، اعتباربخشي و ... ارائه خدمت مي کند. در اين واحد، خدمات غذايي بيمارستان و مراقبت هاي تغذيه اي بيماران به شکل برنامه ريزي شده، ساماندهي مي شود . عملکرد و فعاليت اين واحد به طور مستقيم با ميزان رضايتمندي بيماران و کارکنان مرکز ارتباط دارد .

حوزه مديريت خدمات غذايی

موضوع با اهميت در مديريت خدمات غذايي بيمارستان، هماهنگي هاي بين واحد خدمات غذايي و تيم درمان است. مدير خدمات غذايي، پاسخگوي انتقال غذا به بخش، به عنوان يک نقطه بحراني باشند. از عمده ترين وظايف کارشناس تغذيه در جايگاه مديريت خدمات غذايي بيمارستان بر اساس شرح خدمات مندرج در ائين نامه تأسيس بيمارستان ها، نظارت بر همه فرآيندهاي غذا از خريد تا مصرف است. محدوديت بودجه اي نيز از نگراني هاي خدمات غذا را تشکيل مي دهد که لازم است با مديريت کارشناس تغذيه و همفکري ساير اعضا مديريت خدمات غذايي، برنامه ريزي مناسب جهت تهيه غذا با کيفيت مناسب و منطبق با محدوديت هاي بودجه صورت گيرد.

حوزه مشاوره تغذيه و رژيم درماني

 از وظايف کارشناس تغذيه، مشاوره و رژيم درماني به بيماران در بخش هاي بستري و مراجعه کنندگان به کلينيک بيمارستان مي باشد. با توجه به در خواست پزشک معالج مبني بر ضرورت انجام مشاوره تغذيه جهت بيماران، پس از اطلاع رساني به کارشناس و بررسي وضعيت بيمار، با تکميل فرم هاي ارزيابي تخصصي تغذيه، مشاوره تغذيه و در صورت نياز مداخله تغذيه اي صورت مي گيرد .


ساير فعاليت هاي واحد تغذيه
 

  •  تهيه و تدوين برنامه عملياتي واحد تغذيه، طراحي ليست غذايي و انتخاب محصولات غذايي بر اساس نياز درماني بيماران
  • تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران و کارکنان مرکز مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشتي
  •   گذراندن دوره هاي آموزش مداوم مرتبط با موضوعات تغذيه باليني
  •   اجراي برنامه اعتباربخشي بخش تغذيه بيمارستان
  •   کنترل و نظارت بر مراحل مختلف فرآيند خدمات غذايي از بعد تغذيه اي از قبيل مواد غذايي خريداري شده، انتقال مواد غذايي خام يا فرآوري شده، انبارسازي، آماده سازي، طبخ، نگهداري غذاي آماده، توزيع غذا و ميان وعده ها
  •  نظارت مستقم بر توزيع غذا و ميان وعدها و پيگيري کمبود ها و مشکلات موجود
  • آماده کردن بروشورهاي آموزشي تغذيه در بيماريها و ارائه آنان به بيماران و همراهان بيمار در زمان بستري و ترخيص 

تماس داخلي:152

منو غذایی

کپی رایت@2017 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی آیسیز میباشد